Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

blueberries
blueberries
7160 5483 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic via1901 1901
blueberries
8636 4c03 500
Reposted fromkotowate kotowate viadzony dzony
blueberries
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie , spotykasz dobrego człowieka - bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— T. Kołodziejczak
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaBloodMoon BloodMoon
blueberries
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej

August 26 2016

blueberries
9415 0a0d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagetstoned getstoned
blueberries
Reposted fromweightless weightless viashadowboxer shadowboxer
blueberries
4151 633c
Reposted fromyolo28 yolo28 viabudas budas
blueberries
Reposted fromgosciunew gosciunew viabudas budas
blueberries
blueberries
Reposted fromactionkeks actionkeks vialouve louve
blueberries
Reposted fromFlau Flau vialouve louve
3682 f0fa 500

yourloveisnowafeat:

I think this Bukowski street art is in LA and it’s amazing.

Reposted fromkulamin kulamin viafajnychnielubie fajnychnielubie
5233 387f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapapra papra
blueberries
blueberries
6715 c511
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadzony dzony

August 24 2016

blueberries
1907 c642 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialouve louve
blueberries
6718 68f2
Reposted fromEkran Ekran viahalucine halucine

August 23 2016

blueberries
4239 4a82
Reposted fromWecanbeheroes Wecanbeheroes viajutynda jutynda
blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl